ក្រសួងព័ត៌មានសូមធ្វើការណែនាំដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាព……….

0
182

មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះយកព័ត៌មាន និងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អំពីសកម្មភាពនានានៅតំបន់ក្រហម និងតំបន់ហាមឃាត់ ធ្វើសកម្មភាពដេញតាមថតរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្សាយផ្ទាល់ហើយធ្វើអត្ថាធិប្បាយ និងសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃលើបញ្ហាផ្សេងៗដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ធ្វើឱ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំបង្កភាពជ្រួលច្របល់នៅក្នុងសង្គម និងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ។

ក្រសួងព័ត៌មានសូមធ្វើការណែនាំដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពខាងលើជាបន្ទាន់។ ករណីនៅតែបំពាននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់!

៤ ឧសភា ២០២១

Join AMS One-minute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here