គន្លឹះងាយៗ ដែលជួយឲ្យសុភាពនារីទទួលបានរាងស្លីមស្អាត

0
379

ដើម្បីទទួលបានរាងស្អាត សុភាពនារីមួយចំនួនតែងតែខំប្រើជាមួយនឹងផលិតផលថ្នាំ រឺក៏ជ្រើសរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានភាពស្អាត។ ប៉ុន្ដែអ្នកមិនដឹងទេថា ការធ្វើបែបនេះគឺវាជួយរក្សារាងរបស់អ្នកបាននតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះ តែបើសិនជាអ្នកមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវវានឹងជួយឲ្យអ្នករាងស្អាតបានយូរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីងាយៗជួយឲ្យអ្នកទទួលបានរាងស្អាត នឹងស្លីម៖

១. ទទួលទានអាហារនៅផ្ទះ


បើសិនជាអ្នកទទួលទានអាហារ ៣ពេលជាប់លាប់នៅផ្ទះវាក៏ជាផ្នែកមួយជួយឲ្យអ្នកទទយលបានរាងស្អាត។ ព្រោះថាអាហារនៅផ្ទះវាសំបូរវីតាមីន នងជាតិខ្លាញ់តិច ជាងជាងដែលអ្នកទទួលទានអាហារនៅខាងក្រៅ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
២. ទទួលទានផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន

ការទទួលទានផ្លែឈើស្រស់គឺជួយដល់សុខភាពអ្នកជាច្រើន ជាពិសេសវាជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកឆាប់ឃ្លាន ដែលជាវិធីដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រកទម្ងន់។

៣. ទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់

ទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនវាជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានសំណើម, ជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួន ហើយបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានអ្នកអាចទទួលទានទឹក, ទឹកផ្លែឈើជំនួសបាន។ ដែលនេះជាវិធីដ៏ងាយស្រួល បើសិនជាអ្នកចង់បានរាងដ៏ស្រស់ស្អាត។

៤. ជៀសវាងទទួលទាននំកញ្ចប់ និងអាហារបំពង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះនៅក្នុងប្រភេទអាហារទាំងនេះសុទ្ធតែសំបូរជាតិខ្លាញ់ មានកាលេស្ដូរ៉ល និងកាឡូរីខ្ពស់ ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពមិនល្អ និងទម្ងន់ឆាប់រហ័ស៕

ប្រភព៖  KNV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here