វ៉ាក់សាំងPfizerនិងModernaឡើងថ្លៃ AstraZអត់ឡើងថ្លៃទេ

0
124

ក្រុមហ៊ុនPfizerនិងModernaជាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងធំបំផុតរបស់អាមេរិចបានតម្លើងថ្លៃលក់វ៉ាក់សាំង ដោយPfizerឡើងថ្លៃមួយភាគ៤(ធៀបនឹងតម្លៃចាស់)ហើយModernaឡើងមួយភាគដប់។
តម្លៃថ្មីវ៉ាក់សាំងPfizerគឺ19.50 អឹរ៉ូ($23.15) ធៀបតម្លៃចាស់15.50អឹរ៉ូ ($18.39)ក្នុងមួយដូស។ចំណែកModernaឡើងដល់$25.50 ធៀបតម្លៃចាស់តែ$22.60។
ចំពោះវ៉ាក់សាំងAstraZ មិនមានឡើងថ្លៃទេ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here