ថ្នាំគ្រាប់ការពារឬព្យាបាលកូវីដ ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងក្តីសង្ឃឹមធំរបស់មនុស្សជាតិ

0
536

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះប្រភេទថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ការពារឬព្យាបាលកូវីដ ដែលបណ្តាក្រុមហ៊ុនបរទេសកំពុងផលិតឡើង និងជាក្តីសង្ឃឹមធំ របស់មនុស្សជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឹកូវីដបាន៖

១.ថ្នាំMolnopiravierរបស់ក្រុមហ៊ុនMerck and Ridge Backរួមគ្នាកំពុងផលិតនិងពិសោធន៍។ជាថ្នាំស្ថិតក្នុងក្រុមNucleotide analogues។
២.ថ្នាំAT-527” ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនEtia Pharmaceuticals.។
៣.ថ្នាំPF-07321332″របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer.។ថ្នាំនេះជាក្តីសង្ឃឹមធំចុងក្រោយនេះ ដែលគេកំពុងធានាថានឹងចេញលក់នៅចុងឆ្នាំនេះ។

ខាងលើគ្រាន់តែជាពត៌មានសម្រាប់ការស្វែងយល់ ដោយដកស្រង់ចេញពីវេបសាយបរទេស(មិនផ្លូវការ)៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here