កម្ពុជាជាប់លេខ៤០ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងពិភពលោក

0
272

ពិភពលោកទាំងមូលចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 3,827លានដូស កម្ពុជាបានចំណាត់ថ្នាក់40(តារាងBloomberg គិតត្រឹមថ្ងៃ 25/7/21)
More Than 3.82 Billion Shots(Bloomberg)

ចិនចាក់បានច្រើនជាងគេបង្អស់(1,525 លានដូស) បន្ទាប់គឹឥណ្ឌា​(432 លានដូស)និងអាមេរិច(341 លានដូស)។
កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ40 (ក្នុងចំណោម១៧៩ប្រទេស) ចាក់បានចំនួន 9.67 លានដូស។
(រូបឯកសារ)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here