នៅសាំងហ្គាពួរ អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយជិតពាក់កណ្តាលនៅតែឆ្លង តែមិនធ្ងន់ទេ

0
146

ក្រសួងសុខាភិបាលសាំងហ្គាពួរបានអះអាងនៅថ្ងៃទី២៣កក្កដានេះថានៅក្នុងរយះពេល28ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឹកូវីដថ្មីចំនួន 1,096 នាក់។ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងនោះ មានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយចំនួន484 នាក់ឬ44% អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយទើបម្តង មាន30% ក្រៅពីនោះ​អ្នកមិនទាន់បានចាក់។
ក្រសួងសុខាសាំងហ្គាពួរនិយាយថា«អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឆ្លងមែនតែ មិនចេញអការៈរោគឡើយ ឬ ចេញតិចតួច៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here