រូបភាពនៃប្រពៃណីស្លដែករបស់បងប្អូនជនជាតិកួយ

0
553

កន្លងមកអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិ និងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានសិក្សាអំពីការស្លដែកតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិកួយ ដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យអាំងជូលាន ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Bernard Dupaigne ជាដើម។
រូបគំនូរទាំងនេះ បង្ហាញអំពីការស្លដែកតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិកួយនៅជិតភ្នំដែក នាចុងសតវត្សរ៍ទី១៩ ត្រូវបានគូរឡើងដោយវិស្វករបារាំងឈ្មោះថា Edgar Boulangier ក្នុងពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ ១៨៨០។

Various Cambodian and foreign scholars have studied the Kuy people’s traditional iron smelting, including Professor Ang Chulean, Researchers from the Royal Academy of Cambodia, and Professor Bernard Dupaigne.
Here is a rendition of Kuy people smelting iron near Phnom Dek at the end of the 19th century. These drawings were published by French engineer Edgar Boulangier who travelled through Cambodia in 1880.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here