ហួសចិត្ត !! ឃើញស្លា​​​​ប់​​ច្រើនពេក តាអាចារ្យ យាយជីចាប់ផ្តើម យកវត្តអារាមធ្វើជាអាជីវកម្ម ប៉ាឆាឡើងថ្លៃកបពពក

0
545

អារាមកំពុងធ្វើ អាជីវកម្ម លើម រ.ណៈទុក្ខក្រុមគ្រសារ.ដែលមានទុក្ខធ្ង.ន់.ដោយមានសាច់ញាតិទទួលម.រ.ណៈ.ភាព ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិ.បង្កើតឳពុកម្ដាយ.បងប្អូនបង្កើតៗ.ដែលរស់នៅជាទូទៅ.ភាគច្រើន ច្រើនបាត់បង់.ម្ចាស់ការពួកគាត់.មាន.កង្វល់ជាខ្លាំង.ទុក្ខព្រួយ.ខ្លាំង.គិតរឿង.អ្វីមិន.ចេញនោះ.ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យល់ស្ថានការណ៍ដូចនេះក្រុមឱកាស.និយមក្រុមអាចារ្យ.យោគីដូនជីតាជី.ដែលរស់នៅដុះស្លែរ.ក្នុងទីប៉ាឆាស្គាល់.ស្ថានការណ៍ចំពោះអ្នករ.ង.ទុក្ខ.ដូច្នេះឆ្លៀត.ឱកាស.ធ្វើអាជីវកម្ម.លើសាកស.ព.លើក្រុមគ្រួសារដែល.ជ.ន.រ.ង.គ្រោះជួប.នឹងម.រ.ណៈ.ទុក្ខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី១៧-១៨ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១រូបខ្ញុំបានជួបផ្តាល់.ដែលបានបា ត់ ប ង់.កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ ខ្ញុំបានដឹក.ស.ពទៅដំកល់.ធ្វើបុណ្យនឹងបូ.ជា.ស.ព.នៅ.បរិវេណទីប៉ាឆាវត្ត.សំបួរភូមិសំ.បួរ សង្កាត់.ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោរាជធានី.ភ្នំពេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំពីរថយន្តដឹក.ស.ព ចេញពីបុរីពិភពថ្មីចំការ.ដូង.ដល់ទីប៉ាឆាវត្តសំបួរ.ចម្ងាយ១២០០.ម៉ែត្រ តម្លៃ.៨០ដុល្លារអាមេរិកស្មេីរនឹង(៣២៨.០០០៛០០)មេរុបូ.ជា.ស.ព(មេរុរបស់វត្ត)ដែលពុទ្ធបរិស័ទ.មានសទ្ធាជ្រះថ្លា.កសាទុកបូ.ជា.ស.ព.ពុទ្ធសាស.និកជន(មេរុកសាង.អំពីថ្ម)តម្លៃស.ព.មួយរូប ៧០០ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង២..៨៧០.០០០៛០០ក្នុង.នោះមាន.ក្ដារម្ឈូសធ្វើអំពីក្ដារ.កុងផ្លា.កេមួយ.សម្រាប់ដាក់.ស.ព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឫស្សីដាក់.សំឡីជ្រលក់.ប្រេង.កាត.មួយ.ដើមស.ម្រាប់.ឈួលភ្លើង.តម្លៃ ៤៨.០០០៛០០។ដោយឡែករួមមាន.លោកអាចារ្យ.យោគីពីរនាក់.និងយាយជី៥ទៅ៦នាក់.គាត់និយាយថាគាត់រស់.នៅ.ទីនេះ.រកស៊ីមុខរបរ.នឹង.២០ឆ្នាំមកហើយ។ពួកគាត់តែងតែ.ណែនាំ.ពួកយើងទិញនេះ.ទិញនោះដាក់.ឱ្យស.ព ក្រុមគ្រួសារ.ដែលកំពុងរ.ង.ទុក្ខ.និងសោគ.សង្រែងអាណិតកូនផងបង.ឬប្អូនផងចេះតែធ្វើតាមគាត់.ទាំងអស់.ហើយរបស់ទាំងអស់.នោះថ្លៃៗ.កប់.ពពក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមានរឿងគួរឱ្យហួសចិត្តពីររឿង.ទៀតនោះគឺ៖ ទី១ គឺប៉ាឡុងដែលរៀបចំ.សម្រាប់ស.ព.តម្លៃ ៨០ដុល្លាស្មើ៣២៨.០០០៛០០.ដែល អាចារ្យតម្រូវឱ្យជាវ.ដែរនោះ យើងខ្ញុំសង្កេត.ឃើញថាគ្រាន់តែ.ដាក់បញ្ឈរក្បែរៗ.ទីនោះ.តែមិនបានឱ្យព្រះសង្ឃវេរទេ ហើយចប់កម្មវិធីហើយ.ក៏មិនឃើញព្រះសង្ឃយក.ទៅដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី២ចំណែកយាយជីដែលគាត់.រស់នៅប្រកបរបរនេះដុះស្លែរនោះគាត់បានដើរប្រមូលក្រដាស់.មាសក្រដាស់ប្រាក់.ដែលយើងបាចនៅពេលហែរ.ស.ព.ជុំវិញមេរុនោះ.មករៀបចំ.ទុកវិញសម្រាប់.លក់ឱ្យស.ព.ក្រោយៗទៀត។សម្រាប់លោក.អាចារ្យយោគីយាយ.ជីការចំណាយ.ទៅលើពួក.គាត់ត្រូវចំណាយ.ប្រហែល៣០០ដុល្លារទៀត។.នៅមានរឿងតូចតាចជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនចង់និយាយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងពិធីបុណ្យ៧ថ្ងៃរបស់កូនខ្ញុំ មានលោកតាលោកយាយ.មកពីទីផ្សេងៗខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះ.ប្រាប់គាត់គាត់បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំថា នៅវត្តគាត់បូ.ជា.ស.ព.មួយថ្លៃ១៥០០ដុល្លារ ខ្លះទៀតថា.វត្តគាត់ដល់ទៅ.១៨០០ដុល្លារឯណោះ។អីចឹងវត្តដែលមានមេរុភាគច្រើន.នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺ.បូ.ជា.ស.ពមួយៗមាន.តម្លៃខ្ពស់ណាស់ស្ទើគ្រប់វត្តទៅ.ហើយ។សម្រាប់ជន.ដែលមានថវិការគួរសមវា.មិនអីទេតែសម្រាប់ជន.ក្រីក្រវិញតេីយ៉ាងណាទៅ​ សូមពិចារណាផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សួរថាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត មេភូមិ ចៅសង្កាត់ ខណ្ឌ ចៅហ្វាយក្រុងក្រសួងធម្មការដឹងរឿងអស់នេះ.ទេបើមិនដឹងគួរចាត់វិធានការដើម្បីរក្សា.តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនារក្សាជំនឿទំនៀមទ.ម្លាប់.សាសនាកុំឱ្យពួកឱកាសនិយម.ឆ្លៀតឱកាស.បំ.ផ្លា.ញ.ព្រះ.ពុទ្ធសាសនាផ.ង បំ.ផ្លាញប្រពៃ.ណីទំ.នៀមទ.ម្លា.ប់សាសនាផង ក្នុងពេលវេលា.ដែលប្រជា.ពលរដ្ឋកំពុង.រ.ង.ទុក្ ដោយ សារ. កូវីដ-១៩ផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here