សមាគមវ៉ាក់សាំងជាតិនៃចិនជឿជាក់ថាSinovacអាចទប់ទល់នឹងវីរុសថ្មី«ដែលតា»បាន

0
232

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តចិនព្រមទាំងនាយកសមាគមវ៉ាក់សាំងជាតិនៃចិនបានសម្តែងនីវជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាវ៉ាកសាំងSinovanរបស់ចិនពិតជាមានប្រសិទ្ធៅាពអាចទប់ទល់នឹងជំងឹកូវីតពូជមកពីឥណ្ឌាឬហៅថាដែលតា បានយ៉ាងពិតប្រាកដ។
ជាមួយគ្នានេះលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយអំពីប្រសិទ្ធនៃវ៉ាក់សាំងSinovac នៅក្នុងប្រទេសឈីលី ដែលមានអ្នកចូលរួម10,2លាននាក់ បានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់មានប្រសិទ្ធ៖ 65.9% for infection, 87.5% for hospitalization, 90.3% for ICU admission, and 86.3% for dead៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here