រកឃើញព្រះសង្ឃជិត ៤០០អង្គ/នាក់ នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យ ពាក់ព័ន្ធនឹងកូ​វី​ដ

0
388

នៅមុននេះ អនុគណៈកម្មការ ស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩ បានជូនដំណឹងថា « ប្រជាពលរដ្ឋ និងព្រះសង្ឃ ជិត៤០០នាក់ កំពុងយកសំណាក លើកទី២ នៅវត្តស្ទឹង មានជ័យ!! សូម ពាក់ម៉ាស រក្សាគម្លាត គ្រប់ពេលវេលា នៅពេលចេញពីផ្ទះ!!»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមជម្រាបថា​ នៅ ក្នុង​ សេច ក្ដីជូន ដំណឹង របស់ក្រសួង សុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា​​ ឆ្នាំ​២០២១​ រក ឃើញ អ្នកឆ្លងថ្មី ១១៣០ នាក់ទៀត ជា សះ ស្បើយ ៦៧០នាក់ និង ស្លា.ប់ ២៧នាក់៖​

– ករណីឆ្លង សហគមន៍ ៩៩១នាក់– អ្នកដំណើរពី បរទេស ១៣៩នាក់ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១– អ្នកឆ្លងសរុប= 50,385 នាក់– អ្នកជា សះស្បើយ= 44,143 នាក់– អ្នក ស្លា.ប់= 602 នាក់​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here