ស្ត្រីអាចមើលដឹងថា តើបុរសមិនបរិសុទ្ធបានដែរឬទេ?

0
264

សុខភាព៖ បុរសធ្លាប់ឆ្លងកាត់ស្ត្រីពីមុនមកឬក៏អត់នោះ ស្ត្រីពុំអាចមើលដឹងបានទេពីព្រោះអវៈយវៈភេទបុរសមិនបានផ្លាស់ប្តូរអ្វីឡើយ ហើយស្ត្រីភាគច្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនបានផ្តល់ភាពសំខាន់ចំពោះភាពបរិសុទ្ធរបស់បុរសប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែនាងផ្តល់ភាពសំខាន់ទៅលើភាពស្មោះត្រង់ច្រើនជាង។

តែអ្វីដែលនាងខ្លាចនោះ គឺរោគឆ្លងដែលអ្នកអាចនាំមកចម្លងដល់នាងតែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះបុរសស្ទើរតែ១០០%តែងមានភេទសម្ព័ន្ធមុនរៀបការទាំងអស់។

រឿងនេះស្ត្រីអាចធ្វើចិត្តបាន តែពួកបុរសៗបែរជាផ្តល់ភាពសំខាន់ទៅលើ ភាពបរិសុទ្ធរបស់ស្ត្រីដែលទាំងខ្លួនឯងពុំមានភាពបរិសុទ្ធផងនោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here