កញ្ញាមិនចេះលិច ឬកញ្ញានាយ?

0
540

គិលានុបដ្ឋាយិកាឈ្មោះ Violet Jessup ជាមនុស្សតែមួយគត់ដែលរស់ពីការលិចនាវា ៣ ដង គឺការលិចនាវា Titanic នៅឆ្នាំ ១៩១២ ការលិចនាវា HMS Hawke នៅឆ្នាំ ១៩១៤ ( ក្នុងរូប ) និង ការលិចនាវា HMS Britannic នៅឆ្នាំ ១៩១៦ រហូតគេដាក់ឈ្មោះថា «កញ្ញាមិនចេះលិច» [Miss Unsinkable] ។តែបើខ្មែរវិញ ពិតជាថាជាមនុស្សនាំស៊យហើយ !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here