ឡាវ ទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងPfizer ពីកម្មវិធី COVAX

0
262

កាលពីថ្ងៃទី២មិថុនានេះ អង្គការយូនីសេហ្វ ប្រចាំប្រាថេតឡាវបានថ្លែងអោយដឹងថា វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ម៉ាកPfizerនៃជំនួយរបស់កម្មវិធី COVAX បានដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសឡាវ ចំនួន 100,620 ដូស។រដ្ឋាភិបាលឡាវ គ្រោងនាំយកវ៉ាក់សាំងនេះចាក់ជូនប្រជាជនចំនួនជាង50,000នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពៅ៦០ឆ្នាំឡើង។
អង្គការUNICEFជំនួយ ទូទឹកកកចំនួន157ទូ និងអង្គការសុខភាពជួយ 20ទូ ដល់ឡាវ សម្រាប់រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងនោះ។
កម្ពុជា វៀតណាម ថៃ ទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងAstraZ កម្មវិធី COVAX និងឡាវបានទទួលPfizer៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here