វ៉ាក់សាំងAstraZeneca ចាក់ពីរម្ជុលរួច ខ្លាំងពូកែដូចវ៉ាក់សាំង Pfizer អញ្ចឹង

0
579

ការសិក្សាជាសកលរបស់ស្ថាប័នសុខភាពសាធារណៈអង់គ្លេសបានរកឃើញថា«វ៉ាក់សាំងAstraZenecaបន្ទាប់តែ​បានចាក់ពីរដូសគ្រប់ហើយ គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពទប់រោគសញ្ញាជំងឹកូវីដកុំអោយវាវិវត្តន៍ទៅមុខបាន រហូត៩០ភាគរយ។
ជាមួយគ្នានេះដែរការសិក្សានេះក៏បានរកឃើញដែរថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បន្ទាប់ តែចាក់ពីរម្ជុលរួច គឺខ្លាំងពូកែដូចចាក់វ៉ាក់សាំង​Pfizerពីរដូសរួច អញ្ចឹងដែរ។
សូមមើលតារាងប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនោះ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here