ទីបំផុត ! ស្គាល់អត្តសញ្ញាណសន្តិសុខទាត់ កញ្ច្រែង ក្មេងស្រី លក់ផ្លែព្រីង នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ហើយ…

0
714

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ មាន គណនី ហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Heng Sokha បានបង្ហោះ រៀបរាប់ អំពី សណ្ដាប់ ធ្នាប់ ផ្សារ ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ ទាត់ឥវ៉ាន់ក្មេងលក់បន្តិចបន្តួចនោះ និងសំណូមពរ អោយថ្នាក់លេី បានឃេីញ ហេតុការណ៍ នេះ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅយប់នេះ ខ្ញុំទទួល បាន ព័ត៌មាន ច្បាស់ការ ថា ពិតជាមាន ករណី ទាត់កញ្ច្រែង ក្មេងស្រី លក់ផ្លែ ព្រីង និង ផ្លែ ខ្នុរ ពិតប្រាកដ មែន នៅ រសៀល ថ្ងៃ ទី ១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ២ បង្ករឡេីងដោយ សន្តិសុខ ផ្សារ កញ្ច្រែង មាត់ ស្ទឹង ព្រែក ត្នោត ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព បានអោយដឹងទៀតថា បន្ទាប់ ពី មានករណី ផ្ទុះ កូវីដ ១៩ រដ្ឋ បាល ក្រុងច្បារមន បានចេញ សេចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន ផ្អាក ការលក់ដូរបណ្ដោះអាសន្ន នៅ ផ្សារ កញ្ច្រែង មាត់ ស្ទឹង ព្រែក ត្នោត ។ អាជីវករ ជាច្រើន បានចូលរួម គោរព តាមការ ណែនាំ របស់ អាជ្ញាធរ តែ មាន អាជីករមួយចំនួន តូច នៅបន្តមកលក់ដូរ ដែល អាចបង្ករ ហានិភ័យ ខ្ពស់ ដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃ កូវីដ ១៩ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង នៅរសៀល ថ្ងៃ នេះ សន្តិសុខ ផ្សារ ឈ្មោះ ឡាត់ ប៊ុនធីម បានចុះទៅ រៀបចំ សណ្ដាប់ ធ្នាប់ និងដេញក្មេងស្រី មិនអោយលក់ តែ ក្មេង ស្រី មិនស្ដាប់ ធ្វើ អោយ សន្តិសុខ រូបនេះខឹង ក៏ទាត់ កញ្ច្រែង ផ្លែ ខ្នុរ ផ្លែ ព្រីង ក្មេងស្រី នេះ ចោល តែម្ដង ។ ទង្វើ របស់ សន្តិសុខ រូបនោះ បានបង្ករអោយ មហាជន រិះគន់ យ៉ាងខ្លាំង នៅលេី បណ្ដាញ សង្គម ហ្វេសប៊ុក ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជន បានសំដែងនូវក្ដី អាណិត អាសូរ ក្មេងស្រី នោះយ៉ាងខ្លាំង និង សំណូម ពរ អោយ ថ្នាក់ លេី ចាត់ វិធានការ ចំពោះ សន្តិសុខ ឈ្មោះ ឡាត់ ប៊ុនធីម ដែល ធ្វើ ទង្វើ មិនគប្បី ប៉ះពាល់ ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ ទន់ ខ្សោយ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here