កូនអណ្តើកហ្លួង ៣០ក្បាល ញាស់ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនកោះកុង

0
41

កោះកុង៖ កូនអណ្តើកហ្លួងចំនួន ៣០ក្បាល បានញាស់ចេញពីសម្បុកនៅលើឆ្នេរខ្សាច់សប្បនិម្មិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនកោះកុងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅ។ នេះគឺជាលើកទីពីរហើយ ដែលអណ្តើកហ្លួងចិញ្ចឹមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានពងកូន។

ក្នុងរដូវពងកូនឆ្នាំ ២០២២នេះ ក្រុមអណ្តើកហ្លួងចិញ្ចឹម សម្រាប់បង្កាត់ពូជនៅក្នុ ងម ជ្ឈ ណ្ឌ ភិរក្សសត្វល្មូន កោះកុង ពងបានចំនួន ៩សម្បុក ស្មើ ៨១ពង ហើយញាស់បានចំនួន ៣០ កូន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរដូវពងកូនឆ្នាំ២០២១ គឺញាស់បានតែមួយ ក្បាលគត់ ក្នុ ចំ ណោ ៥សម្បុកដែលមាន ៧១ពង។ ស្របពេលជាមួយគ្នាដែរ មេអណ្តើកចិញ្ចឹមចំនួ នពីរក្បាលនៅ ឯមជ្ឈ មណ្ឌលអ ង្គរ ម្រា ប់ កា ភិ រក្សជីវៈចម្រុះ ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សា និងបង្កាត់ពូជសត្វ កម្រទីពីរនិ ងជា ដៃគូ រប ស់អ ង្គ កា WCS ពងបាន២សម្បុក (ស្មើ ១៦ពង) ក៏ប៉ុន្តែ ញាស់បានតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះ ហើ កូន អណ្តើកនោះបានបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនកោះកុង។ ដូច្នេះ កូ នអ ណ្តើ ហ្លួ ងញាស់បានក្នុងរដូវពងកូនឆ្នាំនេះសរុបមានចំនួន ៣១ក្បាល។

បច្ចុប្បន្ន មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនកោះកុង មានអណ្តើកហ្លួងចំនួន ១៨៦ក្បាល។ ណ្តើ ហ្លួងជំទង់ចំនួន ១៤៧ក្បាល ត្រូវបានលែងចូលទៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ ៥មក បូករួមទាំងអណ្តើកហ្លួង ៥១ក្បាលដែលបានលែងកាលពីចុងឆ្នាំ២០២១។ អណ្តើកស្ទើរជំទង់និងជំទង់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះ ត្រូវបា នចិ ញ្ចឹ មថែទាំនៅ ក្នុង ស្រះប ង្កាត់ ពូ ចំ នួន ៤។

ចំណែកឯ អណ្តើកតូចៗ ត្រូវបានដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាងធំធ្វើពីប្លាស្ទីក មុន នឹ ផ្ទេ ចូលទៅក្នុងស្រះបង្កាត់ពូជ។ កូនអណ្តើកហ្លួងដែលទើបនឹងញាស់ទាំងនេះ នឹងត្រូវ ចិ ញ្ចឹមថែ ទាំ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរយៈពេលប្រហែល ៤ឆ្នាំ រហូតដល់វាធំល្មមអាចសម្របខ្លួននឹងធម្មជាតិ និងការពារខ្លួនឯងបាន ទើ បលែ ងចូ លទៅ ក្នុង ទីជ ម្រក ធម្ម ជាតិ តាម ប្រ ព័ន្ធ ព្រែ ស្រែ អំបិ វិ ញ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here