ក្រុមហ៊ុនឧសថជប៉ុន រកឃើញថាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតIvermectin ព្យាបាលជំងឹកូវីដ១៩បាន

0
178

ក្រុមហ៊ុនផលិតឧសថKowa Co Ltdនៃប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃចន្ទថា«ថ្នាំគ្រាប់ Ivermectin ឧសថដែលកន្លងមកគេប្រើសម្រាប់សម្លាប់បញ្ចុះសត្វល្អឹតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនិងសត្វ មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងពពួកវីរុសនិងមានប្រសិទ្ធភពល្អក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឹកូវីដ១៩ពូជផ្សេងៗ រួមទាំងអូមីក្រុងផង។
ជាបទពិសោធន៍ កន្លងមកនេះ នៅកម្ពូជា ក៏ធ្លាប់មានអ្នកជំងឹយើងនាំយកថ្នាំនេះមកព្យាបាលជំងឹកូវីដ ដោយមានលទ្ធផលល្អ ដោយលេប មួយថ្នាំមួយគ្រាប់រយះពេល៥ថ្ងៃ និងអ្នកប៉ះពាល់លេប២ថ្ងៃ(មិនផ្លូវការ)។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here