បង្រៀនគោអោយនោមដាក់បង្គន់ !

0
27

បង្រៀនគោអោយនោមដាក់បង្គន់ ! អ្នកស្រាវជ្រាវអាល្លឺម៉ង់ និង ញូហ្សេឡង់ ទើបបានជោគជ័យក្នុងការបង្រៀនកូនគោ ១៦ ក្បាលអោយចេះរកកន្លែងនោមរបស់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យ ។ ជាធម្មតា ទឹកនោមគោមានសារជាតិអាហ្សូត ដែលនឹងបំលែងខ្លួនទៅជា នីត្រាតអុកសុិក ដែលជាសមាសធាតុនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ( ឧ.ផ.ក. ) ។ ការអោយគោនោមតាមកន្លែងសម្រាប់ពួកវានឹងអាចអោយគេប្រមូលទឹកនោមគោមុនពេលដែលមានការបំលែងនេះ​។ ១០ % នៃ ឧ.ផ.ក. នៅក្នុងប្រទេស ញូហ្សេឡង់ គឺមានប្រភពពីទឹកនោមគោ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here