លោកតាសិចសីុនៅស្រុកចិន

0
388

លោក Wang Dashun ត្រូវបានគេផ្តល់ឋានៈជា«លោកតាសិចសុីបំផុតក្នុងប្រទេសចិន» ។ លោកតែងត្រូវបានគេអញ្ជើញចូលរួមការសម្តែងម៉ូតធំៗនៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយ នៅពេលនេះ លោកបានដាក់ពាក្យចូលរៀនបើកបរយន្តហោះថែមទៀត ។ នៅឆ្នាំនេះ លោកទើបតែមានអាយុ ៨៥ តែប៉ុណ្ណោះ !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here