ចប់! តម្លៃស្រីពេ ស្យា ចុះទាបមែនទែននៅសល់ត្រឹមតែ…

0
859

បរទេស៖ យោ ងតាម ការសិ ក្សាថ្មី បានបង្ហា ញ ឲ្យ ឃើ ញថា នារីជ ន ជា តិក្រិ ក វ័យ ក្មេង រា ប់ពា ន់នា ក់ កំពុង តែ ធ្លា ក់ខ្លួន ធ្វើជាស្រី ពេ ស្យា ដោ យ ល ក់ខ្លួ ន ក្នុងតម្លៃទាបបំផុត។សាស្រ្តាចារ្យ សង្គ មវិទ្យា លោក Gregory Laxos និងក្រុមការងាររប ស់លោក នៅ ឯសក លវិទ្យា ល័យ Panteion University ស្ថិតក្នុងទីក្រុងអាតែន ប្រទេសក្រិក បានប្រមូលផ្តុំ និងចងក្រងទិន្នន័យ ដោយបង្ហាញថា ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទ ច្រើនជាង ១៧,០០០នាក់ កំពុ ងប្រតិបត្តិ កា រ សេវា កម្មផ្លូ វ ភេ ទ នៅក្នុងប្រទេ ស ក្រិ ក

ខណៈតួលេខនេះ គឺវ៉ា ដា ច់ទៅលើ ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទ នៅ ឯ អ៊ឺរ៉ុបខា ងកើត ដែលមាន ភា ពលេ ចធ្លោ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មពេស្យានេះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមអ្នកស្រា វជ្រាវ ក៏បាន រកឃើញ ទៀ តថា តម្លៃសេ វាផ្លូ .វ ភេ ទ នៅក្នុងប្រទេសក្រិ ក គឺថោកបំផុត នៅអ៊ឺរ៉ុប។ លោក Laxos បានប្រា ប់សា រព័ត៌មាន The Times ថា «ស្រ្តីមួ យចំ នួន លក់ ខ្លួនក្នុង ត ម្លៃ ត្រឹ មនំ ឬសាំងវ៉ិចមួ យដុំ ប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះពួកគេ ឃ្លាន ហើ យ

ពួកគេ ត្រូវ ការហូប។ ចំពោះ ស្រ្តី មួយចំនួ នផ្សេ ងទៀត គឺដើម្បីប ង់ថ្លៃពន្ធ ឬថ្លៃចំ ណា យ បន្ទាន់ ផ្សេងៗជាដើម»។ គួរបញ្ជា ក់ផង ដែរថា តម្លៃសេ វាក ម្មផ្លូ វភេទ នៅក្នុ ង ប្រ ទេស ក្រិក បា នធ្លា ក់ ចុះ ចា ប់ពី ត ម្លៃ ប្រមាណ ៥០ដុ រ ម កត្រឹ មតែ ២ដុល្លា រប៉ុណ្ណោះ (សម្រាប់រយៈពេលកន្លះ ម៉ោង) ព្រោះ តែក ត្តា ដ៏គួ រឲ្យ ព្រួ យបា រម្ភ មួ យ គឺចំនួននា រីវ័យ ក្មេ ង ដែ លធ្លា ក់ ខ្លួន ធ្វើ ជា ស្រី ពេស្យា បាន កើតឡើង

ហើយក៏ទម្លា ក់ ថ្លៃសេ វាកម្ម តែម្តង ដោយ សា រតែ មូលហេតុ និងតម្រូ វកា រផ្សេងៗ របស់ពួកគេ។ គួរឲ្យ ដឹង ផងដែរថា ពេស្យាកម្ម គឺ ជាមុខរបរ ស្រ បច្បា ប់មួយ នៅក្នុ ងប្រទេសក្រិក ប៉ុន្តែផ្ទះ ប ន…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here