បន្ទាន់ ត្រូវដឹង អ្នកទៅវត្ត កាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅភ្នំពេញ មិនអនុញ្ញាតិឱ្យធ្វើរឿងនេះដាច់ខាត ទោះជា..

0
648

បន្ទាន់ ត្រូវដឹង អ្នកទៅវត្ត កាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅភ្នំពេញ មិនអនុញ្ញាតិឱ្យធ្វើរឿងនេះដាច់ខាត ទោះជា..

VDO បន្ទាន់ ត្រូវដឹង អ្នកទៅវត្ត កាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅភ្នំពេញ មិនអនុញ្ញាតិឱ្យធ្វើរឿងនេះដាច់ខាត ទោះជា..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here